Vill du försäkra dig om att din hantering av härdplaster är säker och i enlighet med gällande lagar? I vår utförliga guide till härdplast utbildning går vi igenom nödvändigheten av utbildning, aktuella lagkrav och de bästa alternativen för att få rätt certifiering.

Viktiga slutsatser

 • Härdplast används brett i olika branscher men medför hälsorisker vid felaktig hantering, vilket gör utbildning och korrekt bruk viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö.

 • Härdplastutbildning är nödvändig för att uppfylla lagkrav och föreskrifter som AFS 2014:43 och EU 2020/1149, samt för att skydda arbetstagares hälsa.

 • Efter avslutad härdplastutbildning erhålls ett utbildningsbevis med en giltighetstid på upp till fem år, där kontinuerlig uppdatering av kunskaper är avgörande.

Grundläggande om härdplast och dess användning

En rulle med härdplastmaterial

Härdplast är en stark och hållbar plast som används inom en mängd olika branscher tack vare dess höga mekaniska styrka och kemiska resistens. Här är några exempel på användningsområden för härdplast:

 • Inom byggindustrin används det för isolering.

 • Inom fordonsindustrin används det för komponenter som ska tåla mycket slitage.

 • Inom sjukvården används det för tillverkning av ortopediska implantat.

 • Inom elektronikindustrin används det för isolerande komponenter.

Dessa exempel understryker härdplastens mångsidighet.

Även om härdplaster och allergiframkallande är ett ovärderligt material, kommer det med vissa risker. När det används felaktigt kan det leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive allergiska reaktioner orsakade av allergiframkallande kemiska produkter. Därför är en korrekt hantering och användning av dessa material avgörande för att skapa en säker arbetsmiljö, särskilt i situationer där materialen utsätts för hård belastning eller aggressiva kemikalier.

Vikten av utbildning i härdplaster

Att hantera härdplaster kan vara en komplicerad och potentiellt farlig uppgift, särskilt om man inte är tillräckligt utbildad. För att minska riskerna och säkerställa en säker arbetsmiljö krävs en riktad utbildning. Denna utbildning bör innefatta allt från korrekt hantering och användning av materialen till kunskap om lagkrav och arbetsmiljöregler.

Härdplastutbildning är inte bara för de som direkt hanterar materialen. Det är även viktigt för de som leder arbete med härdplaster eller behöver kunskaper om dessa material. Genom att utrusta dessa individer med rätt kunskaper kan de arbeta på ett säkert och effektivt sätt, samtidigt som de bidrar till att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Lagkrav och föreskrifter för härdplastutbildning

Härdplastutbildning är inte bara en fråga om säkerhet, det är också en fråga om laglydnad. Företag och anställda som arbetar med härdplaster måste följa gällande arbetsmiljöregler och standarder. Detta inkluderar att följa specifika lagkrav och föreskrifter som rör hanteringen av dessa material.

Oavsett om du är en:

 • byggarbetare

 • svetsare

 • mekaniker

 • fransstylist

 • nagelterapeut

Om du arbetar med härdplaster behöver du en specifik utbildning. Denna utbildning bör vara anpassad för att möta de krav och utmaningar som din specifika roll innebär.

AFS 2014:43

En av de viktigaste föreskrifterna som rör härdplastutbildning är AFS 2014:43. Denna föreskrift ställer krav på utbildning för industriella och yrkesmässiga användare av härdplaster, vilket kan innefatta standardiserad basutbildning.

AFS 2014:43 ersatte tidigare föreskriften AFS 2005:18, och även om det inte är direkt relaterat, är det värt att notera att det också finns en annan föreskrift kallad afs 2011 19. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste kraven enligt afs.

EU 2020/1149

En annan viktig föreskrift att beakta är EU-förordningen 2020/1149. Denna förordning kräver utbildning för alla som hanterar diisocyanater, för att förhindra arbetsrelaterad astma och andra sjukdomar. Det är också viktigt att genomföra medicinska kontroller för att säkerställa hälsan hos arbetstagarna.

Det är viktigt att notera att en övergångsperiod på tre år rekommenderas för att arbetsgivare och arbetstagare ska hinna implementera och anpassa sig till de nya utbildningskraven.

Kompetensutveckling genom härdplastutbildning

Härdplastutbildning i klassrumsmiljö

Härdplastutbildning är mer än bara en förutsättning för att uppfylla lagkrav. Det är också en viktig del i kompetensutvecklingen för alla som arbetar med dessa material. Genom att utrusta arbetstagare med rätt kunskaper och färdigheter kan de arbeta på ett effektivt och säkert sätt.

Utbildningen erbjuder också:

 • En djupgående förståelse för de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos materialen, inklusive kemiska produkter

 • Relevanta tillverkningsprocesser och tillämpningar

 • Praktiska övningar och simuleringar av verkliga arbetssituationer, vilket stärker förmågan att säkert och effektivt hantera härdplaster.

Online vs traditionell utbildning i härdplast

Online härdplastutbildning på dator

När det kommer till att välja mellan online och traditionell utbildning i härdplast, finns det fördelar med båda alternativen. Onlineutbildning erbjuder större flexibilitet och tillgänglighet, vilket gör det möjligt för de som redan arbetar med härdplaster att uppdatera sina kunskaper utan tidsavbrott från arbetet. Dessutom kan onlineutbildning vara mer ekonomiskt fördelaktig, med lägre kostnader för resor, fysiskt material och produktionsbortfall.

Å andra sidan kan traditionell utbildning ge värdefulla nätverksmöjligheter och en disciplinerad struktur som bidrar till ett effektivt lärande, särskilt när det gäller praktiska aspekter som hantering av härdplaster. Valet mellan online- och traditionell utbildning beror i slutändan på dina specifika behov och omständigheter.

Personlig skyddsutrustning och säkerhetsrutiner

Säkerheten kommer alltid först, särskilt när det gäller att arbeta med härdplaster. En viktig del av detta är användning av personlig skyddsutrustning. Korrekt användning av skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddshandskar och skyddskläder, är avgörande för att minimera exponeringen för farliga ämnen.

Det är här härdplastutbildning spelar en central roll. Genom att lära ut korrekt användning av personlig skyddsutrustning och rätt säkerhetsprocedurer kan utbildningen bidra till att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor för dem som sysselsätts i arbete. För att läs mer om vikten av utbildningen, besök vår hemsida.

Det är därför viktigt att säkerställa att alla som arbetar med härdplaster får den utbildning de behöver för att uppnå ett säkert arbete.

Certifiering och giltighetstid för utbildningsbevis

Utbildningsbevis för härdplastutbildning

Efter genomgången härdplastutbildning kan deltagare få ett intyg som visar att de har den kunskap som krävs för att kunna utföra arbetet med dessa material på ett säkert sätt. Detta utbildningsbevis kan vara både fysiskt och digitalt, vilket ger kursdeltagaren flexibilitet och tillgänglighet.

Men det är viktigt att notera att utbildningsbeviset för härdplastutbildning är giltigt i högst fem år, oavsett om det är utfärdat av VEIDEC eller någon annan utbildningsleverantör. Därför är det viktigt att hålla koll på giltighetstiden för ditt utbildningsbevis och att uppdatera dina kunskaper regelbundet.

Fallstudier och verkliga scenarion

Att förstå teorin bakom härdplastutbildning är viktigt, men det är också viktigt att se hur denna teori tillämpas i praktiken. Genom att använda fallstudier och verkliga scenarion kan vi belysa konkreta exempel på hur utbildningen kan tillämpas och vilka fördelar den medför.

Till exempel, efter införandet av riktad härdplastutbildning i en bilfabrik, noterades en märkbar minskning av arbetsrelaterade skador och förbättrad användning av personlig skyddsutrustning. I en annan fallstudie ledde utbildning enligt för hela personalen hos en båttillverkare till ett förbättrat säkerhetsklimat och mindre materialspill. Dessa fallstudier visar tydligt de positiva effekterna av härdplastutbildning och hur det kan bidra till att minska kemiska arbetsmiljörisker.

Att välja rätt utbildningsleverantör

När det kommer till att välja rätt utbildningsleverantör för härdplastutbildning, är det viktigt att göra en noggrann bedömning. Att besöka utbildningsleverantörens webbplats kan vara ett bra första steg för att ta del av information och vad som gäller för utbildningar i härdplast.

Vid val av leverantör bör du även överväga följande faktorer:

 • kursinnehåll

 • utbildningsmetodik

 • kostnader

 • tillgänglighet

Oavsett vilken leverantör du väljer, är det viktigaste att de kan erbjuda den utbildning du behöver för att säkert och effektivt arbeta med härdplaster. Här lista vi de bästa härdplastutbildningarna i Sverige.

Sammanfattning

I en tid av teknisk förändring och specialisering, är utbildning inom specifika områden som härdplastutbildning inte bara ett krav, utan en nödvändighet. Oavsett om du är en industriarbetare, en bilreparatör eller en nagelterapeut, kan rätt utbildning bidra till en säkrare arbetsmiljö och förbättrad produktkvalitet. Genom att välja rätt utbildningsleverantör och hålla sig uppdaterad med de senaste lagkraven och föreskrifterna, kan du säkerställa att du har de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta med härdplaster på ett säkert och effektivt sätt.

Vanliga frågor och svar

När krävs Härdplastutbildning?

Härdplastutbildning krävs när man sysselsätts i arbete som innebär termisk nedbrytning med frisättning av isocyanater eller arbete med processer som frisätter formaldehyd, samt vid regelbunden hantering av etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat under längre perioder varje vecka.

Varför kan hantering och användning av härdplaster vara hälsofarligt?

Hantering och användning av härdplaster kan vara hälsofarligt på grund av de skadliga ämnena som kan leda till astma, allergi, eksem, ögon- och nervskador samt vara cancerframkallande. Det är viktigt att vara försiktig vid hanteringen av dessa material.

Vad gäller vid arbete med härdplaster?

Vid arbete med härdplaster är det viktigt att du får rätt utbildning och information om hälsorisker, samt att du genomgår läkarundersökning vid behov. Detta gäller även oavsett om härdplasten har härdat färdigt eller har värmts upp.

Vem får utbilda i härdplast?

Arbetsgivaren är ansvarig för att se till att användarna genomgår den nödvändiga utbildningen för att använda härdplaster på arbetsplatsen eller övervaka arbetsuppgifter där sådana produkter används. Det är viktigt att uppfylla utbildningskraven för användarna och överskådaren.

Vad är härdplast?

Härdplast är en stark och hållbar plast som används inom olika branscher på grund av dess höga mekaniska styrka och kemiska resistens. Den är ett bra val för många olika tillämpningar.